Personale

Sanne Hansen

Administrerende Direktør

 

– Uddannet socialpædagog, Københavns pædagogseminar.
– Børne/ungerådgiver uddannelsen, Metropol.
– Samtalepraksis i systemisk og narrativt perspektiv, Dispuk.
– Løsningsfokuseret samtaleteknik, Solution Fokus.
– Mindfulness instruktør, Mindfulness Akademiet.
– Grafisk tegnefacilitering, Process Ink.

– Uafsluttet/igangværende småbørnskonsulent uddannelse.

Jeg har i de sidste 12 år arbejdet indenfor det socialpædagogiske felt.

Erfaringsgrundlaget er bredt.

Jeg har i en lang årrække arbejdet med voldsramte familier, og unge efter
serviceloven §109, §110 og §52.2.3 udsatte familier/- børn, og unge, og som §54 støtteperson.

Jeg har arbejdet med sårbare mødre, tilknytning, mentaliserings evne, familie dynamikker/mønstre.

Jeg arbejder altid helhedsorienteret, jeg er af den overbevisning om vi er mestre i eget liv, engang imellem er der nogle omstændigheder der gør, at der er behov for en indsats/en pædagogisk forstyrrelse som det kaldes, så individet hjælpes til at få øje på alle de resurser alle besidder, men som skal hjælpes med at finde frem, så man kan blive mestre i eget liv.

Jeg er også af den overbevisning, at vi gør det bedste faglige arbejde, når vi
tager et fælles ansvar i et team af flere forskellige kompetencer, det store ansvar
vi har i vores arbejde, mener jeg kræver et team af flere hvor vi alle har en andel
af ansvaret, så der er ingen i DSH, der sidder alene med en indsats, her i huset er
alle indsatser, et fælles ansvar dvs. Vi har fast personale møder, hvor vi løbende
drøfter vores indsatser, samt vi har koordinater koblet til vores konsulenter, der
får SOS hver femte uge, så vi kvalitetssikre hver en indsats bedst muligt.

Min erfaring, kommer fra mit virke hos:

2014- Stifter af: Det Socialfaglige Hus.

2006-2014 Socialpædagog/ krisecenter i København.
2005-2006 Socialpædagog på ungdomspension i København.
1998- Undervisningsfilm til folkeskoler, Gyldendal.

1998- Foredragsholder/Workshops på efterskoler/folkeskoler: Unges weekend misbrug af stoffer, og følger deraf.

 

 

Michelle

Souschef og socialfaglig koordinator

 

Varetager den daglige drift i Det Socialfaglige Hus.

Michelle er uddannet Socialrådgiver og har i flere år arbejdet som myndighedsrådgiver. Michelle er uddannet småbørnskonsulent og har særlig interesse inden for 0-6 års området. Michelle kan varetage grafisk facilitering til møder, sager og sparring

 

 

Henriette

Socialfaglig konsulent

 

Varetager koordinatorfunktionen med statusudtalelser, møder, kontakt med samarbejdspartnere m.m.

Henriette har i flere år arbejdet i forvaltningen, som myndighedssagsbehandler på børne- unge området og som familieplejekonsulent. Hun har et bredt kendskab til Børne- unge området 0-18 år.

Henriette er uddannet Socialrådgiver fra Den Sociale Højskole KBH februar 2007

Supervisor/Coach fra Inpraxis april 2018

 

 

Tina

Administrativ kontor koordinator

 

Varetager virksomhedens regnskab, lønninger, faktureringer og diverse administrative opgaver.

 

 

Bettina

Socialfaglig konsulent

 

Småbørnskonsulent uddannet.

Bettina har arbejdet med omsorgssvigtet, og tidlig skadet børn i 15 år.
Bettina har et stort kendskab til ADHD, Infantil autisme og Borderline.
Bettina har igennem de sidste 7 år, arbejdet med kriminelle unge i ”en til en”- projekter, som pædagogisk konsulent.

Bettina er uddannet
* Milijøterapeut
* Mindfullness instruktør
* Børne-og familiekonsulent med særlig viden indenfor den systemiske tænkning, herunder løsningsfokusrede samtaler.
* Stress coach “forebyg stress” ved Bjarne Toftegård.
* I psykologisk førstehjælp

 

Anna

Socialpædagog

 

Familiekonsulent i Det Socialfaglige Hus.

Uddannelser :
Integreret psykoterapeut, indbefatter også sandplay og spædbarnsterapi.
Coach.
Pædagog.

Nøglepersonuddannelse indenfor misbrug, ved Center for rusmidler og Henrik Rindom.
TEACH kursus

Anna har erfaring med samtale og behandlingsforløb i familier. I Annas arbejde i og med familierne arbejder Anna på at skabe, eller genskabe, den gode sunde relation børn og forældre imellem.
Anna møder familien med ro, varme og smil, og tager i sit arbejde udgangspunkt i handleplanen og i lige der hvor familien er.
Der sættes fokus på relationer, dynamikker og mønstre i familien samt reaktioner og opdragelse – både de hensigtsmæssige og uhensigtsmæssige, med det mål at blive klogere på det der er uhensigtsmæssigt og få/finde nye, bedre og mere hensigtsmæssige måder at være forældre på.
Familiebehandlings forløbene har primært har fokus på forældre, men inddrager også barnet/børnene eller den unge i større eller mindre grad, samt arbejde med hele familien.
Anna hjælper og støtter forældre til større bevidsthed om egen rolle som mor og far. Samtalen og terapien giver mulighed for at overvinde de forhindringer, der end måtte være, i arbejdet på at blive den bedst mulige forældre og barnet/børnenes mistrivsel vendes til trivsel.

 

 

Meik Nielsen

Neuropsykolog

 

Meik har erfaring gennem sit arbejde Filadelfia, han har en solid erfaring og viden om neurologi, neurologipsykologi

Og neuropsykologiske undersøgelser, udredning, intervention, diagnostik, supervision af personale, og samtaler til både

Borger og deres pårørende.

 

 

Sussan Boysen

Socialfaglig konsulent

 

 

 

Yasmine

Socialfaglig konsulent

 

Yasmine er autoriseret psykolog og har erfaring med både udredning, intervention i udsatte familier samt supervision af fagpersonale som arbejder indenfor området. Hun fik sin autorisation i 2015 og er certificeret i Neuroaffektiv Udviklingspsykologi med børn og familier. Hun er desuden i gang med en certificering indenfor NMT (Neurosequential Model of Therapeutics). Yasmine taler både arabisk og fransk, og har erfaring med arbejdet med flygtningefamilier.

 

Dorthe Hyldig

Socialfaglig konsulent

 

Dorthes erhvervs- og uddannelsesmæssige baggrund ligger primært indenfor specialområdet, hvor hun i mere end 20 år, har været beskæftiget som specialpædagog, pædagogisk konsulent og leder, på såvel specialskoler og uddannelsessteder, som på bo-institutioner.

Dorthe er et udviklingsorienteret menneske, og det at få lov til at være medskaber af menneskelige udviklingsprocesser, har altid været drivkraften i hendes arbejde. Vores menneskelige potentiale er uendeligt, og Dorthes arbejde tager altid afsæt i at skabe mulighederne hos den enkelte for at finde ind til – og udnytte dette.

Uddannelser:

Styrkekonsulent, At Work Skolen

Life-coach, At Work Skolen

Positiv psykologi vejleder, At Work Skolen

Mindfulness-instruktør, At Work Skolen

Praksisnær lederuddannelse, Køge kommune

RARRT – lederuddannelse, Institut for Relationspsykologi

Kommunikation i praksis med PAS som redskab, Munkholm kursus og projektcenter/KEA, Københavns erhvervsakademi

Diplomuddannelsen i Specialpædagogik, CVU København og Nordsjælland

Klubpædagog, Dansk Ungdomsklubseminarium

 

Houda Idris

Socialfaglig konsulent

 

Houda er uddannet Cand.mag. i Pædagogik & Uddannelsesstudier kombineret med Socialvidenskab fra Roskilde Universitet med en specialeafhandling, som var et empirisk forskningsprojekt, der haft til formål at fremhæve “stille børns” alsidige kompetencer, som bliver usynliggjort af den konkurrencemindede skole.

Uddannelsen har øget hendes færdigheder i at analysere, diskutere og vurdere samfundsmæssige problemstillinger samt de samfundsmæssige sociale forandringer på flere planer. Ydermere er hun kompetent i at planlægge, gennemføre og evaluere formaliserede uddannelses- og udviklingsforløb med henblik på kompetenceudvikling og personaleudvikling.
Houda arbejder ressourceorienteret og ser muligheder frem for udfordringer og begrænsninger. Desuden arbejder hun ud fra den systemiske tænkning via bl.a. løsningsorienterede samtaler og ved at skabe et positivt refleksionsrum, hvor individets og fællesskabets ressourcer bliver fremhævet og anvendt.

Hun har en bred og solid vifte af viden og erfaringer i det pædagogiske felt, som er resultatet af forskellige kompetenceudviklende kurser og uddannelser, og følgende er et udpluk af disse;

• Børnenes alsidige udviklingszoner især i alderen 0-6 år, og i skolealderen. 

• Vigtigheden af tilknytning og tidlig indsats for børns udvikling og trivsel 

• ADBB screening af børn i alderen 0-24 mdr. 

• Spiseforstyrrelser hos børn og unge 

• Sansemotorik med særligt henblik på sensitive børn og unge 

• Når den sociale kontrol præger læringsmiljøet 

• Understøtte udsatte børn i dagtilbud og skole 

• Inddragelse af forældrenes- og pårørendes ressourcer med barnets trivsel i centrum 
Hun yder ligeledes konsulentarbejde eller undervisning af en stor vifte af faggrupper, som på en eller flere planer er i kontakt med samfundsborgere med ikke vestlig etnicitet, hvor hun bl.a. bidrager med at; tydeliggøre de kulturelle handlinger og italesætte ”den tavse viden”, hvilket giver en dybere forståelse for en del handlemønstre hos borgere med ikke vestlig oprindelse.


Uddannelser: 


• Cand.mag. i Pædagogik & Uddannelsesstudier og Socialvidenskab – Roskilde Universitet 
(2018). 

• Proces og Teamcoaching, teamdannelsescoaching, individuel coaching, narrativ coaching, 
mindfulness – Roskilde Universitet (2016 – 2017). 

• Pædagog – University College Sjælland – Nykøbing Falster (2009) 

• Det gode vuggestueliv – med særlig fokus på små børns udvikling (0-3 år) (2011-2013) 

• ADBB (Alarm Distress Baby) – screening af spædbørns sociale kontakt – Københavns 
Universitet (2019) 

• Co-Teathing og Co-Working – via et samarbejde mellem DPU og Lolland Kommune (2018- 
2019)
• Co-Teaching = Collaborative Teaching — undervisning med udvikling i fokus. 

• Co-Working & Positionering 


Pernille Rønn Heller

Socialfaglig konsulent

 

Gitte Hede Ulrik

Socialfaglig konsulent

 

Gitte er uddannet pædagog og har efteruddannet sig inden for den Narrative samtale i praksis, Børne- og Familiekonsulent med den løsningsfokuseret teori som arbejdsmetode, MI (Den Motiverende Samtale). Hun har fået undervisning samt supervision af Susan Hart om forældres mentaliserings evne og hvordan det kan anvendes i praksis. Undervisning i Theraplay som metode. Undervisning og supervision ved Kari Killèn.
Hun har desuden arbejdet med Recovery og har kendskab til den kognitive behandling.

Gitte har erfaring med:
 
1.Familiebehandling hvor hun har arbejdet med den tidlige tilknytning samt forældrenes mentaliserings evne, kompetencer og ressourcer. Hun har i praksis bl.a. arbejdet med observationer, samspilsøvelser og efterfølgende forældresamtaler.  
 
2. Pædagogisk vejleder/mentor LAB § 31 hvor hun i samarbejde med borger, støtter og afklarer mulig tilbagevenden til beskæftigelse. SEL § 85 hvor hun arbejder med hjælp til selvhjælp, at borger skal føle ejerskab i eget liv på trods af udfordringer.
 
3. Gitte har en bred erfaring i tværfagligt samarbejde. Kommuner/Socialrådgivere, Psykiatrien, læger, misbrugscenter, væresteder, jobcenter, uddannelsessteder, virksomhedskonsulenter, samt pårørende mv.
 
4. Børn og unge fra hendes arbejde på behandlingshjem, hvor hun blev efteruddannet inden for den Miljøterapeutiske teori og arbejdede ud fra denne.

 

 

Charlotte Pettersson

Socialfaglig konsulent

 

-Børnehaveklasselærer for elever m autismespektrumsforsturrelser. 

-Uddannet familieterapeut fra Dispuk.

-Systemiske og narrativ grundforløb. 

– Almem didaktik & Spec.pædagogik på UCSJ

-Erfaring m interkulturel kommunikation & familiesamarbejde (Arabisk) 

-Uddannet Socialpædagog.

Erhvervs og uddannelsesmæssige baggrund ligger Charlotte primært indenfor specialområdet med mere end 24 års erfaring som specialpædagog på døgninstitution og specialskoler.

Hun har praksis erfaring og faglig viden indenfor behandling, familiearbejde, vejledning og ikke mindst undervisning af børn og unge i udsatte positioner.

Udpræget et helhedsorienteret menneske med fokus på den enkeltes mulighed for at skabe udvikling og trivsel, ud fra de forudsætninger de står i.

 

Mikkel Farkas

Socialfaglig konsulent

Trine Heller

Socialfaglig konsulent

 

-Uddannet Pædagog fra University College Sjælland i Vordingborg i 2013.
-Specialiseret Natur, teknik og værksteds pædagog og uddannet inden for specialområdet.
-har studeret spæd- og småbørns teori, og arbejdet inden for udsatte spæd- og småbørn, samt deres
familier. Her har jeg arbejdet med omsorgssvigt og tidligt skadede børn.
-Har arbejdet med børn i sorg og med selvskadende adfærd, pga. en mistet forælder til døden.
-Arbejder i et forældresamarbejde og ”bygge bro” forløb mellem børn og deres forældre som er indsat i
danske fængsler.
-Har arbejdet i 1-1 projekter med udsatte unge.

-Bruger livshistorie i mit pædagogiske arbejde med børn og unge.
-Skaber muligheder og ser det frem for begrænsninger hos børn/unge- ”Alle er gode til noget”
-Bruger humor og det fælles 3. i relationsarbejdet.

 

Kenneth Paaske

Socialfaglig konsulent

Michalah Dalsgård

Socialfaglig konsulent & samværskonsulent

 

– Uddannet pædagog, Frøbel Højskolen i Roskilde.

– Uddannet life coach, Mindjuice København

– 1 modulbevis på den sociale diplomuddannelse på Proffesionhøjskolen Absalon, i det forskningsbaseret mindset ”Det dobbelte Blik”.

Gennem 23 år har Michalah arbejdet med sårbare børn, unge og familier, både på akut – og døgninstitutioner og i funktionen som støtte/kontaktperson.

Hun har et indgående kendskab til børn og unge med udfordringer indenfor omsorgssvigt, alkohol – misbrugsproblematik, ADHD, angst, ængstelig personligheds forstyrrelse, borderline, dobbeltdiagnoser, samt samarbejde forældre og pårørende.

Michalah har en bred erfaring i, at indgå i samarbejde med socialrådgivere/kommuner, døgninstitutioner, familieplejer, Psykiatrien, psykologer, misbrugskonsulenter, Politi, kriminalforsorgen, jobcentre, folkeskoler, efterskoler, uddannelsesinstitutioner, virksomhedskonsulenter og mentorer.

Hendes spids kompetencer er, at indgå i relationsarbejde med børn, unge og familier med en systemisk narrativ tilgang. Med udgangspunkt i den enkeltes forudsætninger og kompetencer, ser hun muligheder frem for begrænsninger.

Stine Nannestad

Socialfaglig konsulent

 

Stine er interesserer sig særligt for, hvordan vigtige relationer og interaktioner har påvirkning på individets selvforståelse og udvikling, og hvordan man kan hjælpe udsatte og/eller sårbare individer til at positionere sig anderledes, og bryde med fastlåste forståelser og problemstillinger. Stine har især arbejdet med tilknytningsteorier og narrative, systemiske og relationelle tilgange qua sit tidligere arbejde som familiebehandler, og er sidenhen uddannet indenfor samtaleterapi med fokus på at imødekomme mennesker respektfuldt, anerkende den sårbare situation individet står i og stadig se de personlige potentialer der ligger bag, og således skabe en tryg relation og stemning.

Uddannelser:
Socialpædagog
Kandidat i pædagogisk psykologi, Aarhus universitet.
Familiebehandler-uddannelse (fokus på at forældres mentaliseringsevne og det lille barns sociale behov og udvikling.
Kursus i børne/unge inddragelse og ”Den svære børnesamtale”. En metode, som sikrer, at børn og unge bliver set, lyttet til og taget alvorligt.
Inddragelse af det private netværk i arbejdet med børn og unge, løsningsfokuserede metoder og løsningsfokuserede mødeledelse med afsæt i Signs of Safety.
ACT-uddannelsen Aarhus: En praksis orienteret uddannelse i ACT-samtaleteknik.

 

Ahmet Bulut

Socialfaglig konsulent