Hos Det Socialfaglige hus vil du blevet tilkoblet et team af veluddannede konsulenter, som er bestående af en mentor samt en koordinator, der sikre det rigtige match samt sikre at målene som borgeren og forvaltningen har udarbejdet bliver opfyldt.

Vi tilbyder:

Uddannelsesmentor

Studiestartskoordinator

Tilbudsmentor

Udvidet mentor

Ret- og pligt mentor

Udskrivningskoordinator

Udslusningskoordinator

Det socialfaglige hus tilbyder mentorstøtte til personer under og over 30 år som har behov for støtte med henblik på at fremme, opnå eller fastholde aktiviteter, tilbud, uddannelse, ansættelse i fleksjob eller ordinær ansættelse.

Vi tilbyder også støtte til job/uddannelsessøgning hvis dette er en del af borgerens plan. Mentorens støtte kan fx sikre tilknytning og fastholdelse i de aktiviteter og tilbud, som er fastlagt i en rehabiliteringsplan. Mentoren kan dermed være med til at styrke en lang række aktiviteter, som tilsammen vil være beskæftigelsesrettede.

Ydermere tilbyder vi støtte til borgere som udskrives fra psykiatrisk indlæggelse. Her hjælper vi borgeren i udskrivningsprocessen så borgeren støttes til at komme tilbage til en god hverdag med fx struktur.

Vores udslusningskoordinatorer tilbyder at støtte op om den ”Gode løsladelse” så der sikres en god udslusning til en hverdag fx med job eller uddannelse.

Der lægges vægt på:

At borgeren støttes til at bruge og udvide sit personlige netværk med henblik på at støtte op om borgerens hverdagsliv og deltagelse på arbejdsmarkedet. Der arbejdes med borgerens motivation, samt ejerskab og ansvar for eget forløb.

Mentorstøtten skal danne grundlag for at borgeren får overskud og mulighed for at skabe stabilitet i hverdagen, finde et nyt og mere tilfredsstillende ståsted i livet.