Det Socialfaglige hus tilbyder støtte jf. Servicelovens § 85 til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsniveau.

Målgruppen er borgere med psykiatriske diagnoser og/eller sociale problematikker. Målgruppen er karakteriseret ved, at de ikke kan få dagligdagen til at fungere uden støtte. Vi kan tilbyde vejledning til borgere i alle boformer.

Hos Det Socialfaglige hus tilknyttes borgeren en pædagogisk konsulent og en koordinator begge med en bred erfaring inden for det psykiatriske område. Konsulenten varetager indsatsen og koordinator sikre det rigtige match samt sikre at målene for forvandlingen bliver opfyldt. Indsatsen vil ske i samarbejde med borgeren med fokus på motivering, guidning, rådgivning og struktur.

Den socialpædagogiske vejledning har fokus på udvikling eller vedligeholdelse af færdigheder hos borgeren. Der samarbejdes med andre instanser, således der sikres en helhedsorienteret indsats over for hver enkelt borger.

Det socialfaglige hus varetager vejledningen med en tro på, at mennesker kan lære at håndtere de udfordringer, en funktionsnedsættelse medfører. Borgeren er ekspert på eget liv, og det er derfor centralt, at borgeren støttes og vejledes ud fra hans/hendes ønsker og behov. Derfor skal den socialpædagogiske vejledning understøtte, at borgere med en funktionsnedsættelse kan udvikle egne muligheder og kompetencer, så den enkelte så vidt muligt kan tage vare på eget liv og deltage i samfundet på lige fod med sine medborgere.